KOMPETENSOMRÅDEN

VA-projektering

bsv erbjuder VA-projektering och rådgivning avseende vatten- och avloppssystem. Projekten vi utför sträcker sig från mindre projekt för enskilda fastigheter till större infrastrukturlösningar för kommuner och regioner.

Vi utformar och projekterar VA-ledningssystem för en säker och kostnadseffektiv försörjning av dricksvatten och avledning av avloppsvatten. Det kan innefatta projektering och dimensionering av vatten- och avloppsledningar, pumpstationer, mindre reningsanläggningar för spillvatten och andra anläggningar för att uppfylla sanitära standarder och minska miljöpåverkan.

Vi tillhandahåller också dagvattenlösningar, med avseende på rening och fördröjning, för att skydda bebyggelse och samhällsnyttig verksamhet mot översvämning och för att skapa och bibehålla god ekologisk status i vattendrag och andra ekosystem. Vi dimensionerar och projekterar bl.a. fördröjningsdammar, sedimenteringsdammar, underjordiska magasin, våtmarker, regnbäddar/biofilter, översilningsytor mm.

Se alla kompentensområden »
BSV ARKITEKTER & INGENJÖRER AB

bsv finns idag på flera orter i södra och mellersta Sverige. I verksamheten ingår ca 100 medarbetare, som utgörs av arkitekter, civilingenjörer, byggingenjörer, högskoleingenjörer, fysiska planerare, brand- och riskingenjörer, energi- och miljöingenjörer samt administrativ personal.

kontakt »

VISION

bsv ska genom "hållbara avtryck" vara förstahandsvalet

SJÄL

bsv är den lokala leverantören, "det lilla stora företaget"

METOD

fånga, förstå, förverkliga